Dirty Jokes – Chup tum raho..chup hum raheChup tum raho..chup hum rahe..

The pleasures of 69!